VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (‘VYHLÁSENIE’)

Úvod

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 48 302 392, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č: 106220/B (ďalej ako „JLR,“ „my,“ „naše,“ „nás“) ako prevádzkovateľ spracúva niektoré osobné údaje o vás. Cieľom tohto Vyhlásenia je poskytnúť vám informácie týkajúce sa postupov JLR pri spracovaní vašich údajov. Zaväzujeme sa chrániť a zodpovedne spracúvať vaše údaje, a preto sme pripravili toto Vyhlásenie, aby sme vám vysvetlili ako zhromažďujeme, využívame, poskytujeme a uchovávame vaše údaje bezpečné.

Aké údaje o vás JLR spracúva a prečo.

Väčšina informácií, ktoré spracúvame a ktoré sa vás týkajú, budú poskytnuté Vami, alebo budú vygenerované nami, napr:

(a) Keď si vytvoríte užívateľský profil, budete musieť poskytnúť minimálne množstvo informácií, ako napr. vaše meno, priezvisko a kontaktné údaje (napr. adresa bydliska, e-mail a telefónne číslo).

(b) Keď sa uchádzate o miesto, môžete nám poskytnúť údaje uvedené pod písm. a) ako aj ďalšie informácie, ako sú váš životopis, vaše pracovné skúsenosti, akademické kvalifikácie alebo platové očakávania, prípadne aj záujem o ubytovanie, záujem o využívanie autobusovej dopravy.

(c) Počas pohovoru a / alebo výberového konania vygenerujeme informácie týkajúce sa podrobností o príslušných skúsenostiach pre danú rolu alebo vášho výkonu zo skúšania alebo výberových nástrojov, ktoré tvoria časť výberového procesu.

Keď si podáte žiadosť o zamestnanie, je pravdepodobné, že prvotné údaje o vás, ktoré spracujeme, budú pochádzať priamo od vás: napríklad, kontaktné údaje, prisťahovalecký status a či môžete legálne pracovať. Kde je to potrebné, a v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov a platnými predpismi, budeme požadovať referencie a informácie na vykonanie overení.

V určitých prípadoch dostaneme informácie, ktoré sa vás týkajú, od tretej strany, napríklad potvrdenie o zamestnaní od predchadzajúceho zamestnávateľa, potvrdenie, že máte právo pracovať v krajine, kde bude konkrétna pozícia vykonávaná, alebo overenie vašich kvalifikácií.

Sme transparentní a preto zhromažďujeme a uchovávame vaše údaje v prípadoch, kedy pre to máme platný právny dôvod, aby sme mohli riadiť náborový proces.

Účelom spracúvania je realizácia výberového konania na Vami zvolenú pozíciu.

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem JLR pre posúdenie Vašej spôsobilosti ako uchádzača na výkon obsadzovanej Vami zvolenej pozície.

V rámci nášho náborového procesu môžeme tiež vykonať niektoré automatizované rozhodnutia s použitím vašich údajov. Táto činnosť nám umožňuje efektívne identifikovať kandidátov, (i) ktorí nespĺňajú zadané kritériá pre danú rolu, alebo (ii) v prípadoch veľkého množstva žiadostí, ktoré vyžadujú okamžitú odpoveď. Následok automatizovaného rozhodovania v rámci náborového procesu môže predstavovať skutočnosť, že nebudete ďalej pokračovať v nasledujúcom kole náborového procesu.

S kým JLR zdieľa údaje o vás a prečo.

Vaše údaje môžeme zdieľať s nasledovnými subjektmi:

 • s tými externými dodávateľmi, ktorí potrebujú spracovať vaše údaje, aby sme my mohli spravovať náborový proces, napríklad za účelom poskytnutia vhodných podporných služieb IT a poskytnutia administratívnej podpory.

  Používame viacero externých dodávateľov, aby sme splnili náborový proces; niektorí z týchto dodávateľov budú mať prístup k našim systémom, aby mohli poskytnúť služby pre nás vo vašom mene, napríklad vykonanie on-line testovania kandidátov, previerky a kontroly odporúčaní, žiadosti o víza a platnosť víz, overenie akademických titulov.

 • so spoločnosťami skupiny JLR a Tata v súlade s použitím údajov, ktoré je stanovené v tomto Vyhlásení.

  Ako člen skupiny spoločností Tata môžeme využívať obrovskú infraštruktúru IT a odbornosť, ktorá existuje v rámci našej širšej korporátnej štruktúry. To znamená, že k informáciám, ktoré nám poskytnete, môžu mať prístup členovia našej skupiny spoločností len v tej miere, do akej je to potrebné pre údržbu a podporu služieb a systémov. Takisto máme vykazovacie povinnosti a z času na čas poskytujeme anonymné údaje a štatistiky našej materskej spoločnosti.

 • Ak máme povinnosť zverejniť alebo zdieľať vaše údaje, aby sme dodržali akékoľvek právne alebo regulačné záväzky či požiadavky, alebo s cieľom presadzovať tieto podmienky alebo prešetriť skutočné či domnelé porušenia.

  Z času na čas polícia, iné štátne orgány, orgány štátnej správy, daňové a colné orgány, samosprávne orgány, verejné inštitúcie atď., si môžu vyžiadať informácie, napríklad za účelom vyšetrovania, predchádzania alebo odhaľovania trestnej činnosti, alebo zadržania či stíhania páchateľov.

  JLR zaviedla prísne postupy, ktoré spravujú takéto poskytnutia údajov. Tieto budú vykonané v prípadoch, kedy je poskytnutie povinné zo zákona alebo na základe úloh orgánov a kedy existuje pádny obchodný a právny dôvod tak učiniť.

  Spolupracujeme s viacerými nezávislými tretími stranami, ktoré poskytujú JLR podporu a služby, ako sú právne poradenstvo, konzultácie a audítori. Ak je to potrebné, môžeme s nimi zdieľať vaše údaje s cieľom uplatniť alebo brániť naše zákonné práva alebo v prípadoch, kedy to vyžaduje zákon.

 • Vami poskytnuté osobné údaje za účelom účasti vo výberovom konaní na Vami zvolenú pozíciu bude ako príjemca spracúvať sprostredkovateľ ManpowerGroup Slovensko s.r.o., Lazaretská 8, Bratislava 811 08.

Zaviedli sme bezpečnostné opatrenia s našimi externými dodávateľmi, aby sme zabezpečili, že vaše údaje sú uložené bezpečne, zákonným spôsobom a že sú použité v súlade s účelmi, ktoré sú stanovené v tomto Vyhlásení.

Ako udržiavame vaše údaje v bezpečí a medzinárodné dátové prenosy.

Chránime vaše údaje. Zaviedli sme organizačné a technické bezpečnostné opatrenia navrhnuté tak, aby dostatočne chránili vaše údaje. Zaviedli sme korporátne a prevádzkové smernice a procesy, ktoré popisujú štandardy informačnej bezpečnosti, ktorá sa očakáva v rámci JLR. Tieto zahŕňajú vhodné školenia pre príslušný personál týkajúce sa dodržiavania ochrany súkromia a osobných údajov a povinností v oblasti informačného zabezpečenia.

Vy máte takisto svoju úlohu pri zabezpečovaní vašich údajov. V prípadoch, kedy používate heslo, ktoré vám umožňuje prístup k náborovému portálu, je vašou povinnosťou zachovať toto heslo dôverné. Žiadame vás, aby ste toto heslo s nikým nezdieľali.

Vždy sa budeme snažiť používať servery, ktoré sú hostované v EÚ. Vo výnimočných prípadoch však budeme zdieľať vaše údaje s externými dodávateľmi služieb alebo technológií alebo spoločnosťami skupiny, ktoré sa nachádzajú mimo EÚ, a to vtedy, keď je to potrebné z dôvodov popísaných vyššie. V takýchto situáciách aplikujeme bezpečnostné opatrenia, ktoré sa pridajú k zabezpečeniu údajov týkajúceho sa takýchto prenosov údajov. Toto zahŕňa posúdenie vhodnosti danej tretej krajiny, použitie vzorových zmluvných podmienok schválených Európskou komisiou tam, kde je to vhodné, a posúdenie certifikácie štítu na ochranu osobných údajov (Privacy Shield) pre subjekty nachádzajúce sa v USA.

V prípadoch, kedy sa JLR rozhodne zdieľať vaše údaje s externým dodávateľom nachádzajúcim sa mimo EÚ, posudzujú sa nasledovné faktory na podporu vhodného prenosu takých informácií:

 • Interné kontroly na identifikáciu existencie alebo neprítomnosti akéhokoľvek rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti. Máme spoločnosti Skupiny a používame externých dodávateľov, ktorí sa nachádzajú v krajinách schválených Európskou komisiou ako majúce v zásade rovnocenné zákony na ochranu osobných údajov. Úplný zoznam týchto krajín k dátumu vydania tohto vyhlásenia zahŕňa nasledovné štáty: Andorra, Argentína, Kanada, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Švajčiarsko, Jersey, Nový Zéland, Uruguaj, a Ostrov Man. (Európska komisia takisto schválila ako adekvátny program Privacy Shield – Štít na ochranu osobných údajov medzi USA a EÚ – tento je popísaný nižšie). Tento zoznam a informácie o ochranných prostriedkoch, ktoré Európska komisia zvážila, sú dostupné prostredníctvom tohto odkazu.
 • Použitie prostriedkov ako sú prostriedky schválené Európskou komisiou na podporu primeraných prenosov osobných údajov. Máme tiež spoločnosti Skupiny a používame externých dodávateľov, ktorí sa nachádzajú v iných krajinách sveta. Pre dodržanie súladu na ochranu osobných údajov pri týchto prenosoch používame mechanizmy na prenosy dát schválené Európskou komisiou, ako sú použitie vzorových zmluvných ustanovení schválených komisiou. Môžeme spolupracovať s externými dodávateľmi, ktorí sú schopní nám dokázať, že majú certifikáciu Privacy Shield.
  • Pre porozumenie ochranných prostriedkov požadovaných ako súčasť vzorových zmluvných ustanovení schválených Európskou komisiou je vzorová kópia týchto ustanovení dostupná z tejto lokality.
  • Úplný zoznam účastníkov programu Privacy Shield a informácie o ich osvedčení v rámci programu sú dostupné na tomto odkaze na webovú stránku.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše údaje uchováme tak dlho, ako je to potrebné pre splnenie náborových služieb, ku ktorým ste sa prihlásili, to jest Vaše osobné údaje budú spracúvané do ukončenia výberového konania na Vami zvolenú pozíciu. Ak uspejete vo výberovom konaní, ponecháme si vaše údaje po dobu vášho pracovného pomeru a po stanovenú lehotu po jeho ukončení.

Vaše práva

V súvislosti s vašimi údajmi máte práva, vrátane: práva odvolať súhlas tam, kde ste ho poskytli, právo byť informovaní a mať prístup k vašim údajom, právo na opravu alebo doplnenie neúplných údajov, a za určitých okolností právo obmedziť spracúvanie, vyžiadať si vymazanie, namietať proti spracovaniu, alebo vyžiadať prenosnosť vašich údajov do inej organizácie.

Ak nás chcete kontaktovať z akéhokoľvek dôvodu týkajúceho sa vašich práv na ochranu osobných údajov, prosím kontaktujte nás na emailovej adrese [email protected] a uveďte v predmetovom riadku, že sa vaša požiadavka týka vašich práv na ochranu osobných údajov.

 • Môžete si vyžiadať prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak si tak želáte spraviť, prosím kontaktuje nás a JLR vám zašle odpoveď na vašu požiadavku v zákonom stanovenom časovom rámci.
 • Môžete namietať proti spracovaniu vašich údajov, požadovať obmedziť spracúvanie alebo požadovať vymazanie vašich údajov. Ak nás požiadate, aby sme prestali spracúvať (vymazali) vaše údaje, nebudeme vždy povinní vám vyhovieť. V takom prípade vám vysvetlíme, prečo je to tak.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa aktualizácie vašich údajov, alebo ak si želáte, aby sme opravili akékoľvek chyby, prosím kontaktujte nás na vyššie uvednej emailovej adrese. Za určitých okolností nás môžete požiadať, aby sme vám poskytli vaše údaje v použiteľnom elektronickom formáte a aby sme ich preniesli tretej strane (prenosnosť údajov). Toto právo platí iba za určitých okolností. V prípadoch, kedy neplatí, vám vysvetlíme prečo.

Máte právo podať sťažnosť/návrh na spôsob, akým spracúvame vaše údaje. V prvom rade prosím kontaktuje nás na vyššie uvedenej emailovej adrese. Ak sa domnievate, že vaša sťažnosť nebola dostatočne vhodne vyriešená, môžete kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 • Úrad na ochranu osbných údajov Slovenskej republiky je dozorný orgán, ktorý reguluje osobné údaje v rámci Slovenskej republiky. Môžete ho kontaktovať hociktorým z nasledujúcich spôsobov:
 • Návštevou webovej stránky: www.dataprotection.gov.sk
 • Telefonicky na čísle +421 /2/ 3231 3214
 • Písomne na adrese: Úrad na ochranu osbných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, the Slovak Republic.

Súbory cookie

Súbor cookie je textový informačný reťazec, ktorý webová stránka prenesie do súboru cookie vášho prehliadača na pevnom disku vášho počítača s cieľom zlepšiť váš zážitok na danej stránke a zapamätať si vás, keď túto stránku opätovne navštívite.

Viaceré súbory cookie, ktoré používame, sú nevyhnuté pre funkčnosť našej stránky. Takisto používame súbory cookie, ktoré nie sú nevyhnutné, a to prevažne preto, aby nám umožnili prispôsobiť náš systém vašim potrebám, na zhromažďovanie anonymných súhrnných štatistík, ktoré nám umožnia posúdiť dojem v rámci systému, a na zlepšenie používateľnosti stránky pre užívateľov. Súbory cookie zbierajú informácie v anonymnej forme.

Súbory cookie, ktoré používame, a ako ich spravovať

Máte možnosť prijať alebo odmietnuť súbory cookie modifikovaním nastavení vo vašom prehliadači. Ak však deaktivujete súbory cookie, nebudete môcť využiť všetky interaktívne funkcie našej stránky. Pokyny ako skontrolovať, či sú súbory cookie povolené, nasledujú nižšie:

Ako skontrolovať, či sú súbory cookie povolené na vašom počítači

Vymazanie súborov cookie

Môžete jednoducho vymazať všetky súbory cookie, ktoré boli nainštalované v zložke súborov cookie vášho prehliadača. Napríklad, ak používate Prieskumníka systému Microsoft Windows:

Otvorte 'Prieskumníka Windows'

Kliknite na tlačidlo 'Hľadať' na paneli nástrojov

Napíšte heslo "cookie" do vyhľadávacieho riadku pre 'Zložky a & nbsp;Súbory'

Vyberte 'Môj počítač' v riadku 'Hľadať v'

Kliknite 'Hľadať'

Dvoj-kliknite na zložky, ktoré boli nájdené

'Vyberte' všetky súbory cookie

Stlačte tlačidlo 'Vymazať' (Delete) na vašej klávesnici

Ak nepoužívate Prieskumníka systému Microsoft Windows, potom by ste mali vybrať "súbory cookie" v "Pomocníkovi," aby ste našli informácie o tom, kde hľadať vašu zložku so súbormi cookie.

Kontaktuje nás

Ak máte akýkoľvek problém týkajúci sa osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, alebo akékoľvek všeobecné otázky týkajúce sa náboru, chceli by sme vás požiadať, aby ste sa najprv snažili vyriešiť túto situáciu kontaktovaním na emailovú adresu [email protected] a zadaním podrobností. Budeme sa snažiť poskytnúť vám našu prvú odpoveď na akúkoľvek otázku, obavu či sťažnosť adresovanú na tím ochrany osobných údajov do 5 pracovných dní.

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 48 302 392, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vožka č: 106220/B.